Καταστατικό Ένωσης

SpearFishingForum
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 30
Εγγραφή: Κυρ 13 Σεπ 2020, 11:46
Ονοματεπώνυμο: ADMIN

Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από SpearFishingForum » Τρί 09 Φεβ 2021, 01:05

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Ο ΓΛΑΥΚΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Ά
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 1ο Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται σωματείο Ερασιτεχνών Υποβρύχιων Αλιέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ “Ο ΓΛΑΥΚΟΣ”», με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2ο Σκοποί – Μέσα
Σκοποί της ένωσης είναι:
α) Η προστασία εν γένει του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ενάλιων οργανισμών και ειδικότερα η διαφύλαξη και ανάπτυξη των θαλάσσιων και παραθαλάσσιων οικοσυστημάτων και των οργανισμών που διαβιούν σε αυτούς.
β) Η καταπολέμηση κάθε μορφής παράνομης ή μη αειφόρας εκμετάλλευσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και οργανισμών, είτε προκύπτει από επαγγελματική είτε από ερασιτεχνική δραστηριότητα.
γ) Η διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των ερασιτεχνών υποβρύχιων αλιέων, στα πλαίσια του νόμου και των αειφόρων πρακτικών.
δ) Η διαμόρφωση κοινής συνείδησης στα μέλη αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, ότι η δραστηριότητα της υποβρύχιας αλιείας, παραμένει η επιλεκτικότερη μορφή αλιείας. Η μορφή αλιείας που διενεργείται, με σκοπό την διαφύλαξη του θηράματος ως είδος, με σεβασμό στο ίδιο και στο περιβάλλον που αυτό διαβιεί και αναπτύσσεται. Προς τούτο, στους σκοπούς του σωματείου, περιλαμβάνονται η σύνταξη προτάσεων για την προστασία των θαλάσσιων οργανισμών και της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
ε) Η συνεχής επιμόρφωση των μελών της σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια τους αλλά και την ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται.
στ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών της, μέσα από την κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών.
Μέσα:
Η πραγματοποίηση των σκοπών της ένωσης επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως:
• με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων, ομιλιών, εκδρομών και λοιπών επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,
• με την εξασφάλιση πρόσβασης σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους άθλησης και εγκαταστάσεων ή και υπαίθριους χώρους,
• με την παροχή στα μέλη της κάθε βοήθειας σχετικά με τους σκοπούς της ένωσης,
• με τη παροχή συνεχούς ενημέρωσης, με κάθε δυνατό τρόπο, επάνω σε ζητήματα που αφορούν στους σκοπούς της ένωσης,
• με την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων συναφών με την υποβρύχια αλιεία, όπως αγωνίσματα άπνοιας, υποβρύχια σκοποβολή κλπ,
Η ένωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία της διέπεται μόνο από το καταστατικό της και την υφιστάμενη νομοθεσία. Υπό την προϋπόθεση αυτή η ένωση μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να γίνει μέλος υπερκείμενης ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Β
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 3ο Είσοδος νέων μελών

Μέλος της ένωσης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε αποδέχεται τους σκοπούς της, είναι σε θέση να εργαστεί για την υλοποίηση τους και δέχεται τις διατάξεις του καταστατικού, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης, η οποία τοιχοκολλάται στο εντευκτήριο της ένωσης.
Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους δύνανται να αποχτήσουν την ιδιότητα του μέλους εφόσον έχουν την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους.
Δεν μπορεί να είναι μέλος της ένωσης ή μέλος των οργάνων διοίκησης της ένωσης, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της ένωσης:
α) Όποιος έχει παραπεμφθεί σε δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων, έστω και εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχτηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99,100 και 100 Α του Ποινικού Κώδικα).
β) Όποιος έχει στερηθεί με δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
γ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Άρθρο 4ο Ένσταση εναντίον εγγραφής νέου μέλους
Οποιοδήποτε μέλος της ένωσης μπορεί να υποβάλει ένσταση στο Δ.Σ. εναντίον της εγγραφής νέου μέλους, μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη εξετάζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της.
Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από την αποδοχή ή όχι της ένστασης, είναι υποχρεωμένο να φέρει την απόφαση του στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και να εξηγήσει τους λόγους της αποδοχής ή απόρριψης της.
Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή νέου μέλους. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το ά. 24 του παρόντος.
Υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός ως μέλος της ένωσης μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, μόνο εφόσον α) περάσει ένας (1) χρόνος από τότε που η Γ.Σ. αποφάσισε τη μη εγγραφή του και β) έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι της απόρριψης της αρχικής του αίτησης.

Άρθρο 5ο Επίτιμα μέλη
Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην τακτική Γ.Σ., ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ένωση ή έχουν εργαστεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικά για την υλοποίηση σκοπών παρόμοιων με της ένωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 6ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη της ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
• Να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την ένωση και να αναπτύσσει την γνώμη του στα αρμόδια όργανα.
• Να προτείνει νέα μέλη.
• Να θέτει υποψηφιότητα για εκλογή του στο Δ.Σ. με τους περιορισμούς του ά. 13 του παρόντος.
Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
• Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα της ένωσης για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
• Να πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του και να παρακολουθεί τις γενικές συνελεύσεις, με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία.
• Να εκπληρώνει υπεύθυνα και ευσυνείδητα τις όποιες εργασίες έχει αναλάβει.
• Όταν αναπτύσσει δραστηριότητα, ως άτομο, σε τομείς ενδιαφέροντος της ένωσης να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις διακηρύξεις και τους σκοπούς της και προς εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Άρθρο 7ο Κυρώσεις
Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη ή αποβολή μέχρι έξι (6) μήνες ή διαγραφή οποιοδήποτε μέλος της ένωσης εφόσον:
• παραβιάζει το καταστατικό
• δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου
• με την δραστηριότητα και την συμπεριφορά του προσβάλλει την υπόληψη ή διαταράσσει την αρμονία της ένωσης ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς της και τις βασικές αρχές λειτουργίας της
• ενεργεί με πρόθεση να βλάψει την ένωση ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών της
• καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα εναντίον της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας ή για οποιοδήποτε από τα θεωρούμενα ως ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα
• δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον σύλλογο.
• ειδικά τιμωρείται υποχρεωτικά με διαγραφή το μέλος που θα ψαρέψει με καταδυτικές συσκευές (μπουκάλες, ναργιλέ) ή χημικά ή κατά την νύχτα και γενικά με μέσα και τρόπους που ανατρέπουν ριζικά υπέρ του την φυσική σχέση θηράματος – κυνηγού
Το Δ.Σ. αναθέτει την διερεύνηση των παραπτωμάτων σε τρία από τα μέλη του τα οποία, αφού εξετάσουν τους μάρτυρες και το μέλος που φέρεται ότι διέπραξε παράπτωμα και μελετήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλουν το πόρισμα τους στο Δ.Σ. ως εισήγηση, το οποίο αποφασίζει κυριαρχικά για την επιβολή ή όχι της ποινής.
Εάν το μέλος που φέρεται ότι διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του Δ.Σ. δεν λαμβάνει μέρος στην σχετική συνεδρίαση.
Εάν επιβληθεί σε μέλος του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής οποιαδήποτε κύρωση εκτός από επίπληξη, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του και αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό. Εάν το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί υπερβαίνει τους δύο μήνες, το Δ.Σ. οφείλει στην επόμενη Γ.Σ. να εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης. Το μέλος της ένωσης που τιμωρήθηκε με αποβολή ή διαγραφή μπορεί να προσφύγει στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την μείωση ή την εξάλειψη της κύρωσης που επιβλήθηκε, αφού προηγουμένως λάβει υπ’ όψη την απολογία του τιμωρημένου μέλους και την εισήγηση του Δ.Σ. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Η μείωση ή εξάλειψη από την Γ.Σ. της κύρωσης που επιβλήθηκε από το Δ.Σ. και η οποία ισχύει από την στιγμή της σχετικής απόφασης του, ενεργεί αναδρομικά.

Άρθρο 8ο Συνδρομές μελών
Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια ύψους 15 ευρώ, αναφερόμενη σε ημερολογιακό έτος. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε 0 ευρώ. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζεται η αυξομείωση των ποσών αυτών καθώς και η επιβολή έκτακτης εισφοράς, μέχρι και του τριπλάσιου της ετήσιας συνδρομής σε κάθε έτος. Επίσης με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαιτηθεί δεύτερη έκτακτη εισφορά με πλειοψηφία των 2/3 αυτής.
Τα μέλη ηλικίας από δεκαέξι (16) έως δεκαοχτώ (18) ετών, δεν καταβάλουν συνδρομή.

Άρθρο 9ο Καθυστέρηση συνδρομής
Εάν μέλος καθυστερήσει αδικαιολόγητα και περισσότερο από τρεις (3) μήνες την πληρωμή της συνδρομής του, το Δ.Σ. με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα τον καλεί να εκπληρώσει την υποχρέωση του, τάσσοντας του εύλογη προς τούτο προθεσμία. Εάν το μέλος δεν ανταποκρίνεται στη σχετική πρόσκληση, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να το διαγράψει.
Το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών μπορεί να εγγραφεί εκ νέου, εφόσον υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλει δικαίωμα εγγραφής και εξοφλήσει τις οφειλές του προς την ένωση.

Άρθρο 10ο Αποχώρηση μέλους
Προκειμένου μέλος να αποχωρήσει από την ένωση, θα πρέπει να καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ. Μπορεί να εγγραφεί εκ νέου εφόσον υποβληθεί στις διατυπώσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 11ο Δικαίωμα ψήφου νέων μελών
Μέλη που γράφονται για πρώτη φορά ή ξαναγράφονται αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς επίσης και να εκλεγούν στις αρχαιρεσίες. Εξαιρούνται τα νέα μέλη που εκκρεμεί η διαδικασία ένστασης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Γ
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 12ο Πόροι

Πόροι της ένωσης είναι:
• τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και έκτακτες εισφορές των
μελών της ένωσης,
• οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις της ένωσης,
• οποιαδήποτε δωρεά αρκεί να μην γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς της ένωσης ή εμποδίζουν την πραγματοποίηση τους,
• τα έσοδα του κυλικείου της ένωσης,
• τα έσοδα από την έκδοση λαχείων και την διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών,
• κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, εφόσον εγκρίνεται από το Δ.Σ. με τις κείμενες διατάξεις.
Η ένωση, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης δραστηριοτήτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Στην περίπτωση αυτή, η ένωση έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π. δ. 186/1992).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 13ο Διοικητικό συμβούλιο

Δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για εκλογή στα όργανα της ένωσης, μέλη τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και μέλη που είναι Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αλιευτικών ειδών, ούτε επιτρέπεται να ορίζονται από την ένωση ως αντιπρόσωποί της σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της ένωσης αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με θητεία δύο (2) ετών. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη της ένωσης. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ., συγκαλούμενα από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της ένωσης.
Μέσα σε οκτώ (8) επίσης ημέρες από την συγκρότηση του σε σώμα το Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση τον Πρόεδρο του προηγούμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο την διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία της ένωσης.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτως υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την ένωση από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά σημαντικής υπηρεσίας στην ένωση, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Άρθρο 14ο Συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα αλλά και όποτε άλλοτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση ή ηλεκτρονικό μήνυμα (όπου θα καθορίζουν τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν) τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ.
Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση μέσα σε τρείς (3) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα, με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία, τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, υπογράφοντας «παρών» στο βιβλίο πρακτικών της συνεδρίασης.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να καταγράφονται με οπτικοκουστικά μέσα.

Άρθρο 15ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.
Όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από δέκα (10) τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο.
Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από τρία μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση που μείνει κενή και τέταρτη θέση ή που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για την κάλυψη των επιτρεπόμενων θέσεων του Δ.Σ. ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα την συμπληρωματική εκλογή συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 16ο Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. διοικεί την ένωση, διαχειρίζεται την περιουσία της και την εκπροσωπεί δημόσια.
Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην πρώτη τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών της ένωσης, εκτός από εκείνα για τα οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 17ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νομικά την ένωση στα δικαστήρια, αλλά και σε κάθε άλλη αρχή και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.
Υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο της ένωσης και μάλιστα τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών, που έχουν κατατεθεί στο όνομα της ένωσης.
Εφόσον η ενέργεια του Προέδρου συνεπάγεται και ανάληψη υποχρεώσεων από την ένωση, για να δεσμεύεται αυτός απαιτείται προηγούμενη σχετική απόφαση Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., το ενημερώνει για τις ενέργειες που έκανε και για εκείνες που προτίθεται να κάνει.

Άρθρο 18ο Αντιπρόεδρος
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντά του εκτελεί ο σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, κάνοντας σχετική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 19ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο της ένωσης, τηρεί την αλληλογραφία της ένωσης και το σχετικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, συντάσσει κάθε έγγραφο της ένωσης και το υποβάλλει κατόπιν στον Πρόεδρο για να το υπογράψει και να το σφραγίσει με την σφραγίδα της ένωσης.
Έχει από κοινού με τον Πρόεδρο τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο παραπάνω άρθρο και γενικά υποχρεούται να φροντίζει για την επίλυση όλων των προβλημάτων των σχετικών με την φύση ειδικότερων καθηκόντων του.

Άρθρο 20ο Ταμίας
Ο Ταμίας εισπράττει όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς την ένωση, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον μηνιαίο απολογισμό του ταμείου. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό της ένωσης και τον προϋπολογισμό, τα οποία αφού εγκριθούν, τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων της ένωσης πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από την πρώτη τακτική Γ.Σ. όπου θα υποβληθούν για έγκριση.
Καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται από το Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά της ένωσης, μπορεί όμως με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο ταμείο ένα ποσόν για τις επείγουσες ανάγκες της ένωσης. Οι αναλήψεις χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα της ένωσης, πραγματοποιούνται από τον Ταμία, ύστερα από σχετική εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
Ο Ταμίας υποχρεούται να φροντίζει για την επίλυση όλων των προβλημάτων των σχετικών με την φύση των ειδικότερων καθηκόντων του.
Ο Ταμίας οφείλει κάθε δύο (2) μήνες να ενημερώνει εγγράφως τα μέλη του Δ.Σ. για την ταμειακή κατάσταση της ένωσης.

Άρθρο 21ο Έμμισθος Υπάλληλος
Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει έμμισθο υπάλληλο, αν οι ανάγκες της ένωσης το απαιτούν, καθορίζοντας συγχρόνως τα καθήκοντα και τις αποδοχές του.
Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να προσληφθεί ως υπάλληλος.

Άρθρο 22ο Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ή με τα ίδια ψηφοδέλτια, που εκλέγεται και το Δ.Σ. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες με αντίστοιχη προς την επιτυχία τους σειρά.
Η εξελεγκτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση της ένωσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει σε αυτήν όλα τα στοιχεία που εκείνη θεωρεί απαραίτητα για να εκτελέσει το έργο της.
Μετά από κάθε έλεγχο η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να συντάσσει έκθεση, η οποία θα περιέχει τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις σχετικές παρατηρήσεις της. H έκθεση αυτή τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων της ένωσης ταυτόχρονα με τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ., πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την πρώτη τακτική Γ.Σ. στην οποία και θα διαβαστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 23ο Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της ένωσης.
Οι γενικές συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της ένωσης με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων της ένωσης οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τη σύγκλιση της Γ.Σ. ταμειακές τους προς την ένωση υποχρεώσεις, μετέχουν σε αυτήν με πλήρη δικαιώματα (να συμμετέχουν στις συζητήσεις, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται). Εξαιρούνται τα μέλη των άρθρων 6 και 15, τα οποία συμμετέχουν στις Γ.Σ. με τους περιορισμούς που θέτουν τα αντίστοιχα άρθρα.

Άρθρο 24ο Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων
Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή, το 50% συν ένα των μελών που έχουν εκπληρώσει τις συνδρομές του και έχουν δικαίωμα εκλογής ως μέλη του Δ.Σ.
Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο της ένωσης με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτελεί καθήκοντα προέδρου της Γ.Σ. καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας, καθήκοντα Γ. Γραμματέα της Γ.Σ. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας, από το καταστατικό - χωρίς άλλη ειδοποίηση - δεύτερη Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1 /4 των ταμειακά εντάξει μελών.
Σε περίπτωση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, τότε καθήκοντα Προέδρου και Γενικού Γραμματέα ορίζονται από την συνέλευση με την διαδικασία της ανάτασης των χεριών.

Άρθρο 25ο Προεδρείο των Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με την σειρά θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει τον λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας την σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει δικαίωμα να αφαιρεί τον λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλει από την αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ., ύστερα από σχετική απόφαση της Γ.Σ.
Καλεί την Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά την διάρκεια της συνέλευσης.
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Άρθρο 26ο Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν γίνεται ψηφοφορία που το καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί άλλη πλειοψηφία.
Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. και όταν η Γ.Σ. αποφασίζει σαν δευτεροβάθμιο όργανο σε περιπτώσεις ένστασης κατά της εγγραφής μέλους, ή τιμωρία μέλους με διαγραφή ή αποβολή.

Άρθρο 27ο Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δύο φορές τον χρόνο, κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο.
Στην πρώτη Τακτική Γ.Σ. (Μαρτίου) το Δ.Σ. λογοδοτεί για την δραστηριότητα της ένωσης στην διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Νοέμβριος – Μάρτιος). Διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου χρόνου και η σχετική έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή όχι των πράξεων και της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Στη συνέχεια διαβάζεται και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου και συζητούνται τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ακολουθούν, κατά το άρθρο 29, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Στην δεύτερη Τακτική Γ.Σ. (Οκτωβρίου) το Δ.Σ. λογοδοτεί για την δραστηριότητα της ένωσης στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Απριλίου – Οκτωβρίου). Η λογοδοσία αυτή εννοείται ότι δεν αφορά την οικονομική διαχείριση της ένωσης, η οποία γίνεται άπαξ κατά την Γ.Σ. του Μαρτίου. Στη συνέχεια η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της λογοδοσίας του Δ.Σ. και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση εκτάκτων θεμάτων (εκτός ημερησίας διάταξης) ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα συζητηθούν στην παρούσα συνέλευση ή χρειάζονται προετοιμασία έτσι ώστε να συζητηθούν πιθανά σε μία επόμενη.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα εφόσον το ζητήσουν με εγγραφή αίτησή τους, κατατεθειμένη στην γραμματεία της ένωσης μέχρι την 15η του μήνα Φεβρουαρίου προκειμένου για την πρώτη, και την 15η του μήνα Σεπτεμβρίου προκειμένου για την δεύτερη Τακτική Γ.Σ., μέλη που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των τότε υφιστάμενων μελών.
Οι δύο προηγούμενες διατάξεις δεν ισχύουν για τις έκτακτες Γ.Σ.

Άρθρο 28ο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της ένωσης, όταν αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. καθορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος της ένωσης είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. ή από την υποβολή της αίτησης των μελών.
Στις έκτακτες Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 29ο Αρχαιρεσίες
Οι αρχαιρεσίες γίνονται:
α) εάν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, με πλειοψηφικό σύστημα.
β) εάν υπάρχουν περισσότερα, με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Για να υπάρξει παραταξιακό ψηφοδέλτιο πρέπει να υποστηριχτεί από το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, νοουμένων ως αριθμός.
Οι υποψήφιοι ατομικά ή συγκροτούμενοι σε ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν στην γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων της ένωσης.
Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) αλλά μόνο ατομικές υποψηφιότητες, οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα του μέλους της Ε.Ε. ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα, τοποθετώντας ένα σταυρό στο όνομα του ή των υποψηφίων που προτιμά να ψηφίσει. Μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για τα μέλη της Ε.Ε.
Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι που συμπληρώνουν τον αριθμό των πέντε (5) εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Ε.Ε. οι τρεις πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας όπως καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσε καθένας από τους υποψήφιους.
Εάν υπάρχουν ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια κατά παράταξη, ή ψηφοδέλτια ανεξάρτητων, στα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα μέλους της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα μόνο ψηφοδέλτιο παράταξης ή ανεξάρτητου υποψηφίου και σε αυτό να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους για μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) για μέλη της Ε.Ε. τοποθετώντας ένα σταυρό προτίμησης υποψηφίου ή των υποψήφιων που προτιμά.
Κάθε παράταξη εκλέγει τόσους υποψήφιους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων της.
Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται με την διαίρεση όλων των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. αντίστοιχα. Εάν υφίστανται κενές έδρες, αυτές τις καταλαμβάνουν οι παρατάξεις με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Ενδοπαραταξιακά η σειρά εκλογής καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή, παρουσία των ισοψηφησάντων υποψηφίων ή των ισοψηφησάντων παρατάξεων.
Ανάλογα καθορίζονται οι θέσεις των επιλαχόντων κατά παράταξη και κατά υποψήφιο. Η Γ.Σ. καθορίζει τον χρόνο διάρκειας των αρχαιρεσιών και εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή που έχει την φροντίδα και την ευθύνη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και μια ώρα μετά την δύση του ηλίου.
Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή κάνει την διαλογή των ψήφων, τηρώντας σχετικό πίνακα. Μετά την λήξη της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Ύστερα η εφορευτική επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και το λοιπό εκλογικό υλικό στον μειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος μετά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, τα παραδίδει στον Γενικό Γραμματέα της ένωσης, που τα φυλάσσει στα αρχεία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄ΣΤ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30ο Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση της ένωσης

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση της ένωσης απαιτείται η σύγκλιση της Γ.Σ., η οποία είναι σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήμισυ των μελών.
Η απόφαση για την τροποποίηση ή την διάλυση πρέπει να συγκεντρώνει πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.
Εάν αποφασιστεί η διάλυση της ένωσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, μεταβιβάζονται στην Ομοσπονδία που μετέχει η ένωση, εάν και εφόσον υφίσταται αυτή, ή ρευστοποιούνται και μοιράζονται ισόποσα σε όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Άρθρο 31ο Άλλα ζητήματα
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό και τους σχετικούς νόμους ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης και υπόκειται στην έγκριση της επόμενης Γ.Σ.
Για την εύρυθμη λειτουργία της ένωσης και των μελών αυτής, το Δ.Σ. δύναται να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, η έγκριση του οποίου πραγματοποιείται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ.

Άρθρο 32ο Σφραγίδα
Η ένωση έχει την δική της σφραγίδα, σχήματος στρογγυλού, με την επωνυμία της και απεικόνιση σχετική με την υποβρύχια αλιεία με ελεύθερη κατάδυση.

Άρθρο 33ο Βιβλία
Η ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία: α) Μητρώου Μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων, στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα Βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο της πολιτείας σύμφωνα με το νόμο.

Άβαταρ μέλους
mkoume
Δημοσιεύσεις: 2055
Εγγραφή: Τρί 26 Ιαν 2010, 12:59
Ονοματεπώνυμο: Manos Koum.
Τοποθεσία: νερό!

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από mkoume » Τρί 09 Φεβ 2021, 10:25

μια χαρά από μένα
καλοτάξιδο! :hello:
να είσαι μάγκας πρέπει, δηλαδή να το μπορείς,
κ αν τούτο καταφέρνεις,
λίγο ακόμα μάγκας, ..δηλαδή να τ΄αγνοείς.

Άβαταρ μέλους
matador23
Δημοσιεύσεις: 3635
Εγγραφή: Τετ 23 Νοέμ 2011, 14:42
Ονοματεπώνυμο: Κοβάνης Κων/νος
Τοποθεσία: Θήβα - Βοιωτίας

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από matador23 » Τρί 09 Φεβ 2021, 11:08

Καλή αρχή και καλή δύναμη!

η ισχύς εν τη ενώσει :hello:
ΛΑΔΙΑΣ : Η παρΑΝομη αλιεία δεν είναι ερασιτεχνική ή επαγγελματική: είναι απλά παρΑΝομη
CapetanThomas : https://www.spearfishingforum.gr/viewtopic.php?f=9&t=68075

Άβαταρ μέλους
mojo
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 3000
Εγγραφή: Τρί 06 Νοέμ 2012, 19:38
Ονοματεπώνυμο: Ζάχος
Τοποθεσία: Μεσολόγγι - Πόρτο Ράφτη

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από mojo » Παρ 12 Φεβ 2021, 12:01

Πρώτο νομικό θέμα προκύπτει με την καταβολή συνδρομών από ανήλικους.

Άρθρο 8ο Συνδρομές μελών

..............
.......
.... ....
...
Τα μέλη ηλικίας από δεκαέξι (16) έως δεκαοχτώ (18) ετών, καταβάλουν το ήμισυ της συνδρομής.
Θα μπορούσαμε όπως κάνουν όλοι οι σύλλογοι να μη δεχόμαστε ανήλικους, όμως στην περίπτωσή μας ο νόμος επιτρέπει τη διενεργεια ΕΥΑ από όσους έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.
Επίσης είναι για εμάς ύψιστο ζητούμενο να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και να πληροφορησουμε κάποιον νέο αρχάριο, οπότε το άρθρο 8 θα αναδιατυπωθει ως εξης:
Άρθρο 8ο Συνδρομές μελών

......
...........
.. .. ..
......
Τα μέλη ηλικίας από δεκαέξι (16) έως δεκαοχτώ (18) ετών, δεν καταβάλουν συνδρομή.

Φαντάζομαι πως δε θα έχει κανείς μας αντίρρηση
Η Ποιότητα της Ζωής μας, απο τις Επιλογές μας εξαρτάται...
-Capetan Thomas

Άβαταρ μέλους
Ανδρέας spearfishing
Δημοσιεύσεις: 72
Εγγραφή: Τρί 02 Φεβ 2021, 00:30
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας αυγουστινατος

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από Ανδρέας spearfishing » Παρ 12 Φεβ 2021, 15:13

Καμία αντίρρηση απολύτως! Εγώ προσωπικά συμφωνώ απόλυτα! Πάμε δυνατά παιδιά γιαυτό που αγαπάμε! =D> :D Καλή αρχή!
Λίγα δευτερόλεπτα ασφυξίας για μια ανάσα ελευθερίας!

xareas
Δημοσιεύσεις: 3421
Εγγραφή: Δευ 28 Μαρ 2011, 18:48

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από xareas » Παρ 12 Φεβ 2021, 15:45

Ούτε εγώ έχω αντίρρηση,απεναντίας τα θετικά που θα προσλάβει θα είναι πολλά περισσότερα σε αυτή την μικρή ηλικία που δεν μπορούν να αντικατοπτριστούν σε χρήματα.
Ψαροντούφεκο και blastbeats ρε μ@#νια.

Άβαταρ μέλους
thalassa50
Δημοσιεύσεις: 14639
Εγγραφή: Κυρ 21 Δεκ 2008, 17:01
Ονοματεπώνυμο: jiannis petropoulos
Τοποθεσία: κερατσινι -αμφιαλη -πειραιας

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από thalassa50 » Παρ 12 Φεβ 2021, 16:04

Το θεωρω παρα πολυ σωστο,οποτε Καμια αντιρηση και απο εμενα
το δεν γινετε δεν υπαρχει ,το δεν θελω υπαρχει .

Άβαταρ μέλους
GoRaN
Δημοσιεύσεις: 1021
Εγγραφή: Σάβ 13 Δεκ 2014, 20:25
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Γοραντωνάκης
Τοποθεσία: Σχεδόν περιφερόμενος.

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από GoRaN » Παρ 12 Φεβ 2021, 16:42

Ναί και από εμένα.
Έχω μία απορία : θα μπορούν τα μέλη των 16 ετών έως ότου ενηλικιωθούν να έχουν κανονικά δικαιώματα όσο αφορά εκλογές και άλλα τέτοιου είδους σημαντικά θέματα για την ΕΕΥΑ;
Κάθε φορά που πατάς τη σκανδάλη , είναι μια ευκαιρία για αυτοκριτική και απολογισμό.

Άβαταρ μέλους
mojo
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 3000
Εγγραφή: Τρί 06 Νοέμ 2012, 19:38
Ονοματεπώνυμο: Ζάχος
Τοποθεσία: Μεσολόγγι - Πόρτο Ράφτη

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από mojo » Παρ 12 Φεβ 2021, 16:59

GoRaN έγραψε:
Παρ 12 Φεβ 2021, 16:42
Ναί και από εμένα.
Έχω μία απορία : θα μπορούν τα μέλη των 16 ετών έως ότου ενηλικιωθούν να έχουν κανονικά δικαιώματα όσο αφορά εκλογές και άλλα τέτοιου είδους σημαντικά θέματα για την ΕΕΥΑ;
Άρθρο 13. Δε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για όποιαδηποτε θέση.
Μπορούν όμως να ψηφισουν
Η Ποιότητα της Ζωής μας, απο τις Επιλογές μας εξαρτάται...
-Capetan Thomas

Άβαταρ μέλους
CARPENTER
Δημοσιεύσεις: 6866
Εγγραφή: Τρί 13 Απρ 2010, 23:13
Ονοματεπώνυμο: ΛΙΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Τοποθεσία: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΜΗΛΟΣ

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από CARPENTER » Παρ 12 Φεβ 2021, 17:28

Ναι κι από μένα ..............................

Πάμε λοιπόν .............................................

:hello:
Η καμήλα δε κοιτάει ποτέ τη καμπούρα της.

Δείτε τη δουλειά μας στο Facebook.

Lillisbros Furniture

Υιοί Στεφ. Λιλλή ΟΕ

pittask
Δημοσιεύσεις: 740
Εγγραφή: Δευ 23 Φεβ 2009, 12:13

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από pittask » Παρ 12 Φεβ 2021, 19:49

:thumbsup:

Άβαταρ μέλους
GoRaN
Δημοσιεύσεις: 1021
Εγγραφή: Σάβ 13 Δεκ 2014, 20:25
Ονοματεπώνυμο: Γιώργος Γοραντωνάκης
Τοποθεσία: Σχεδόν περιφερόμενος.

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από GoRaN » Παρ 12 Φεβ 2021, 20:38

mojo έγραψε:
Παρ 12 Φεβ 2021, 16:59
GoRaN έγραψε:
Παρ 12 Φεβ 2021, 16:42
Ναί και από εμένα.
Έχω μία απορία : θα μπορούν τα μέλη των 16 ετών έως ότου ενηλικιωθούν να έχουν κανονικά δικαιώματα όσο αφορά εκλογές και άλλα τέτοιου είδους σημαντικά θέματα για την ΕΕΥΑ;
Άρθρο 13. Δε μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για όποιαδηποτε θέση.
Μπορούν όμως να ψηφισουν
Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση.
Με γειά τα μάτια μου :blink:
Κάθε φορά που πατάς τη σκανδάλη , είναι μια ευκαιρία για αυτοκριτική και απολογισμό.

Άβαταρ μέλους
ΤΑΙΤΙΝΟΣ
Συντονιστής
Δημοσιεύσεις: 5082
Εγγραφή: Τετ 04 Ιούλ 2007, 01:09
Τοποθεσία: ΚΑΤΕΡΙΝΗ

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από ΤΑΙΤΙΝΟΣ » Δευ 15 Φεβ 2021, 08:35

Ολα καλα με τα τυπικά. Καλη αρχή, καλη δυναμη σε ολους, επιμονή κσι υπομονή.
Αγώνας αντοχής θα είναι και όχι πλαναρισμα και μια βολή...
ΤΟ ΝΟΥ ΣΑΣ ΡΕΜΑΛΙΑ!!!
Pescare ergo sum

Άβαταρ μέλους
andrianblue
Δημοσιεύσεις: 737
Εγγραφή: Παρ 14 Σεπ 2018, 09:33
Ονοματεπώνυμο: Δημητρης
Τοποθεσία: Θεσσαλονικη

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από andrianblue » Δευ 15 Φεβ 2021, 09:47

Καλη αρχη και απο μενα!

SpearFishingForum
Site Admin
Δημοσιεύσεις: 30
Εγγραφή: Κυρ 13 Σεπ 2020, 11:46
Ονοματεπώνυμο: ADMIN

Re: Καταστατικό Ένωσης

Μη αναγνωσμένη δημοσίευση από SpearFishingForum » Δευ 01 Μαρ 2021, 10:59

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Ο ΓΛΑΥΚΟΣΚΕΦΑΛΑΙΟ Ά
ΕΠΩΝΥΜΙΑ - ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 1ο Επωνυμία – Έδρα

Ιδρύεται σωματείο Ερασιτεχνών Υποβρύχιων Αλιέων με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΑΛΙΕΩΝ “Ο ΓΛΑΥΚΟΣ”», με έδρα την Αθήνα.

Άρθρο 2ο Σκοποί – Μέσα
Σκοποί της ένωσης είναι:
α) Η προστασία εν γένει του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ενάλιων οργανισμών και ειδικότερα η διαφύλαξη και ανάπτυξη των θαλάσσιων και παραθαλάσσιων οικοσυστημάτων και των οργανισμών που διαβιούν σε αυτούς.
β) Η καταπολέμηση κάθε μορφής παράνομης ή μη αειφόρας εκμετάλλευσης του θαλάσσιου οικοσυστήματος και οργανισμών, είτε προκύπτει από επαγγελματική είτε από ερασιτεχνική δραστηριότητα.
γ) Η διεκδίκηση και προάσπιση των δικαιωμάτων των ερασιτεχνών υποβρύχιων αλιέων, στα πλαίσια του νόμου και των αειφόρων πρακτικών.
δ) Η διαμόρφωση κοινής συνείδησης στα μέλη αλλά και στην ευρύτερη κοινωνία, ότι η δραστηριότητα της υποβρύχιας αλιείας, παραμένει η επιλεκτικότερη μορφή αλιείας. Η μορφή αλιείας που διενεργείται, με σκοπό την διαφύλαξη του θηράματος ως είδος, με σεβασμό στο ίδιο και στο περιβάλλον που αυτό διαβιεί και αναπτύσσεται. Προς τούτο, στους σκοπούς του σωματείου, περιλαμβάνονται η σύνταξη προτάσεων για την προστασία των θαλάσσιων οργανισμών και της βιοποικιλότητας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
ε) Η συνεχής επιμόρφωση των μελών της σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια τους αλλά και την ασφάλεια και προστασία του περιβάλλοντος που δραστηριοποιούνται.
στ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας μεταξύ των μελών της, μέσα από την κοινή προσπάθεια για την υλοποίηση των παραπάνω σκοπών.
Μέσα:
Η πραγματοποίηση των σκοπών της ένωσης επιδιώκεται με κάθε νόμιμο μέσο και ιδίως:
• με την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων, διαλέξεων, εκθέσεων, ομιλιών, εκδρομών και λοιπών επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων,
• με την εξασφάλιση πρόσβασης σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους άθλησης και εγκαταστάσεων ή και υπαίθριους χώρους,
• με την παροχή στα μέλη της κάθε βοήθειας σχετικά με τους σκοπούς της ένωσης,
• με τη παροχή συνεχούς ενημέρωσης, με κάθε δυνατό τρόπο, επάνω σε ζητήματα που αφορούν στους σκοπούς της ένωσης,
• με την οργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων συναφών με την υποβρύχια αλιεία, όπως αγωνίσματα άπνοιας, υποβρύχια σκοποβολή κλπ,
Η ένωση δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει διοικητική και οικονομική αυτονομία και η λειτουργία της διέπεται μόνο από το καταστατικό της και την υφιστάμενη νομοθεσία. Υπό την προϋπόθεση αυτή η ένωση μπορεί σύμφωνα με τον νόμο να γίνει μέλος υπερκείμενης ομοσπονδίας ή συνομοσπονδίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Β
ΜΕΛΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Άρθρο 3ο Είσοδος νέων μελών

Μέλος της ένωσης μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε αποδέχεται τους σκοπούς της, είναι σε θέση να εργαστεί για την υλοποίηση τους και δέχεται τις διατάξεις του καταστατικού, ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης, η οποία τοιχοκολλάται στο εντευκτήριο της ένωσης.
Για να αποκτήσει κάποιος την ιδιότητα του μέλους πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους δύνανται να αποχτήσουν την ιδιότητα του μέλους εφόσον έχουν την έγγραφη συναίνεση των προσώπων που ασκούν την επιμέλεια του προσώπου τους.
Δεν μπορεί να είναι μέλος της ένωσης ή μέλος των οργάνων διοίκησης της ένωσης, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιονδήποτε τρόπο οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της ένωσης:
α) Όποιος έχει παραπεμφθεί σε δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με αμετάκλητη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών (3) ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του νόμου 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεοκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων, έστω και εάν με την καταδικαστική απόφαση διατάχτηκε η αναστολή εκτελέσεως της ποινής (άρθρα 99,100 και 100 Α του Ποινικού Κώδικα).
β) Όποιος έχει στερηθεί με δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
γ) Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του νόμου 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.

Άρθρο 4ο Ένσταση εναντίον εγγραφής νέου μέλους
Οποιοδήποτε μέλος της ένωσης μπορεί να υποβάλει ένσταση στο Δ.Σ. εναντίον της εγγραφής νέου μέλους, μέσα σε ένα μήνα από την ανακοίνωση της εγγραφής. Η ένσταση που πρέπει να είναι έγγραφη και απόλυτα αιτιολογημένη εξετάζεται από το Δ.Σ. στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβολή της.
Το Δ.Σ. ανεξάρτητα από την αποδοχή ή όχι της ένστασης, είναι υποχρεωμένο να φέρει την απόφαση του στην αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση και να εξηγήσει τους λόγους της αποδοχής ή απόρριψης της.
Η Γενική Συνέλευση, μετά από συζήτηση, αποφασίζει οριστικά για την εγγραφή νέου μέλους. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το ά. 24 του παρόντος.
Υποψήφιος που δεν έγινε δεκτός ως μέλος της ένωσης μπορεί να υποβάλλει νέα αίτηση, μόνο εφόσον α) περάσει ένας (1) χρόνος από τότε που η Γ.Σ. αποφάσισε τη μη εγγραφή του και β) έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι της απόρριψης της αρχικής του αίτησης.

Άρθρο 5ο Επίτιμα μέλη
Μετά από πρόταση του Δ.Σ. και απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και είναι παρόντα στην τακτική Γ.Σ., ανακηρύσσονται ως επίτιμα μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου, άτομα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στην ένωση ή έχουν εργαστεί ιδιαιτέρως αποτελεσματικά για την υλοποίηση σκοπών παρόμοιων με της ένωσης. Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν την υποχρέωση να πληρώνουν συνδρομή και δεν έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 6ο Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών
Τα μέλη της ένωσης έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα:
• Να εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του σε οποιοδήποτε θέμα απασχολεί την ένωση και να αναπτύσσει την γνώμη του στα αρμόδια όργανα.
• Να προτείνει νέα μέλη.
• Να θέτει υποψηφιότητα για εκλογή του στο Δ.Σ. με τους περιορισμούς του ά. 13 του παρόντος.
Κάθε μέλος έχει την υποχρέωση:
• Να συμμετέχει ενεργά σε κάθε δραστηριότητα της ένωσης για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
• Να πληρώνει τακτικά τις συνδρομές του και να παρακολουθεί τις γενικές συνελεύσεις, με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία.
• Να εκπληρώνει υπεύθυνα και ευσυνείδητα τις όποιες εργασίες έχει αναλάβει.
• Όταν αναπτύσσει δραστηριότητα, ως άτομο, σε τομείς ενδιαφέροντος της ένωσης να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις διακηρύξεις και τους σκοπούς της και προς εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών.

Άρθρο 7ο Κυρώσεις
Τιμωρείται με έγγραφη επίπληξη ή αποβολή μέχρι έξι (6) μήνες ή διαγραφή οποιοδήποτε μέλος της ένωσης εφόσον:
• παραβιάζει το καταστατικό
• δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου
• με την δραστηριότητα και την συμπεριφορά του προσβάλλει την υπόληψη ή διαταράσσει την αρμονία της ένωσης ή έρχεται σε αντίθεση με τους σκοπούς της και τις βασικές αρχές λειτουργίας της
• ενεργεί με πρόθεση να βλάψει την ένωση ή να εμποδίσει την πραγματοποίηση των σκοπών της
• καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα εναντίον της ζωής, της προσωπικής ελευθερίας ή για οποιοδήποτε από τα θεωρούμενα ως ατιμωτικά αδικήματα του Ποινικού Κώδικα
• δεν εκπληρώνει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον σύλλογο.
• ειδικά τιμωρείται υποχρεωτικά με διαγραφή το μέλος που θα ψαρέψει με καταδυτικές συσκευές (μπουκάλες, ναργιλέ) ή χημικά ή κατά την νύχτα και γενικά με μέσα και τρόπους που ανατρέπουν ριζικά υπέρ του την φυσική σχέση θηράματος – κυνηγού
Το Δ.Σ. αναθέτει την διερεύνηση των παραπτωμάτων σε τρία από τα μέλη του τα οποία, αφού εξετάσουν τους μάρτυρες και το μέλος που φέρεται ότι διέπραξε παράπτωμα και μελετήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία, υποβάλλουν το πόρισμα τους στο Δ.Σ. ως εισήγηση, το οποίο αποφασίζει κυριαρχικά για την επιβολή ή όχι της ποινής.
Εάν το μέλος που φέρεται ότι διέπραξε το παράπτωμα είναι και μέλος του Δ.Σ. δεν λαμβάνει μέρος στην σχετική συνεδρίαση.
Εάν επιβληθεί σε μέλος του Δ.Σ. ή της εξελεγκτικής επιτροπής οποιαδήποτε κύρωση εκτός από επίπληξη, απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του και αντικαθίστανται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται το συντομότερο δυνατό. Εάν το χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί υπερβαίνει τους δύο μήνες, το Δ.Σ. οφείλει στην επόμενη Γ.Σ. να εξηγήσει τους λόγους της καθυστέρησης. Το μέλος της ένωσης που τιμωρήθηκε με αποβολή ή διαγραφή μπορεί να προσφύγει στην επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά για την επικύρωση, την μείωση ή την εξάλειψη της κύρωσης που επιβλήθηκε, αφού προηγουμένως λάβει υπ’ όψη την απολογία του τιμωρημένου μέλους και την εισήγηση του Δ.Σ. Η σχετική απόφαση της Γ.Σ. πρέπει να συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου. Η μείωση ή εξάλειψη από την Γ.Σ. της κύρωσης που επιβλήθηκε από το Δ.Σ. και η οποία ισχύει από την στιγμή της σχετικής απόφασης του, ενεργεί αναδρομικά.

Άρθρο 8ο Συνδρομές μελών
Η συνδρομή των μελών είναι ετήσια ύψους 15 ευρώ, αναφερόμενη σε ημερολογιακό έτος. Το δικαίωμα εγγραφής καθορίζεται σε 0 ευρώ. Με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να αποφασίζεται η αυξομείωση των ποσών αυτών καθώς και η επιβολή έκτακτης εισφοράς, μέχρι και του τριπλάσιου της ετήσιας συνδρομής σε κάθε έτος. Επίσης με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί να απαιτηθεί δεύτερη έκτακτη εισφορά με πλειοψηφία των 2/3 αυτής.
Τα μέλη ηλικίας από δεκαέξι (16) έως δεκαοχτώ (18) ετών, δεν καταβάλουν συνδρομή.

Άρθρο 9ο Καθυστέρηση συνδρομής
Εάν μέλος καθυστερήσει αδικαιολόγητα και περισσότερο από τρεις (3) μήνες την πληρωμή της συνδρομής του, το Δ.Σ. με έγγραφο ή ηλεκτρονικό μήνυμα τον καλεί να εκπληρώσει την υποχρέωση του, τάσσοντας του εύλογη προς τούτο προθεσμία. Εάν το μέλος δεν ανταποκρίνεται στη σχετική πρόσκληση, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να το διαγράψει.
Το μέλος που διαγράφεται για καθυστέρηση συνδρομών μπορεί να εγγραφεί εκ νέου, εφόσον υποβάλλει νέα αίτηση, καταβάλει δικαίωμα εγγραφής και εξοφλήσει τις οφειλές του προς την ένωση.

Άρθρο 10ο Αποχώρηση μέλους
Προκειμένου μέλος να αποχωρήσει από την ένωση, θα πρέπει να καταθέσει σχετική έγγραφη δήλωση στο Δ.Σ. Μπορεί να εγγραφεί εκ νέου εφόσον υποβληθεί στις διατυπώσεις της δεύτερης παραγράφου του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 11ο Δικαίωμα ψήφου νέων μελών
Μέλη που γράφονται για πρώτη φορά ή ξαναγράφονται αποκτούν το δικαίωμα να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς επίσης και να εκλεγούν στις αρχαιρεσίες. Εξαιρούνται τα νέα μέλη που εκκρεμεί η διαδικασία ένστασης όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Γ
ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 12ο Πόροι

Πόροι της ένωσης είναι:
• τα δικαιώματα εγγραφής, οι συνδρομές και έκτακτες εισφορές των
μελών της ένωσης,
• οι εισπράξεις από τις εκδηλώσεις της ένωσης,
• οποιαδήποτε δωρεά αρκεί να μην γίνεται με όρους που είναι αντίθετοι στους σκοπούς της ένωσης ή εμποδίζουν την πραγματοποίηση τους,
• τα έσοδα του κυλικείου της ένωσης,
• τα έσοδα από την έκδοση λαχείων και την διοργάνωση λαχειοφόρων αγορών,
• κάθε άλλο έσοδο από οποιαδήποτε νόμιμη αιτία, εφόσον εγκρίνεται από το Δ.Σ. με τις κείμενες διατάξεις.
Η ένωση, για τις προσφερόμενες υπηρεσίες εκμάθησης δραστηριοτήτων που καλλιεργεί, δύναται με απόφαση του διοικητικού της συμβουλίου, να ορίζει αντίστοιχο αντίτιμο της σχετικής υπηρεσίας για την κάλυψη των λειτουργικών της αναγκών. Στην περίπτωση αυτή, η ένωση έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (π. δ. 186/1992).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Άρθρο 13ο Διοικητικό συμβούλιο

Δεν έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας για εκλογή στα όργανα της ένωσης, μέλη τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και μέλη που είναι Έμποροι αθλητικών ειδών, καθώς και οι μέτοχοι, εταίροι, διαχειριστές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου αθλητικής ανώνυμης εταιρείας και κάθε είδους εμπορικής εταιρείας, εφόσον αυτές έχουν ως αντικείμενο εργασιών τους την εμπορία ή την κατασκευή κάθε είδους αλιευτικών ειδών, ούτε επιτρέπεται να ορίζονται από την ένωση ως αντιπρόσωποί της σε υπερκείμενες ενώσεις ή ομοσπονδίες.
Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της ένωσης αποτελείται από πέντε (5) μέλη, με θητεία δύο (2) ετών. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται από μέλη της ένωσης. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους, τα μέλη του Δ.Σ., συγκαλούμενα από τον πλειοψηφήσαντα σύμβουλο, συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία της ένωσης.
Μέσα σε οκτώ (8) επίσης ημέρες από την συγκρότηση του σε σώμα το Δ.Σ. καλεί σε κοινή συνεδρίαση τον Πρόεδρο του προηγούμενου Δ.Σ. και παραλαμβάνει με πρωτόκολλο την διαχείριση, το αρχείο και γενικά την περιουσία της ένωσης.
Απαγορεύεται στο Δ.Σ. να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, ανεξαρτήτως υπηρεσιών, έργου, προμηθειών ή οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις με οικονομικό αντάλλαγμα με μέλη του Δ.Σ., με τις συζύγους, τα τέκνα, τους γονείς και τα αδέλφια τους ή με νομικά πρόσωπα στα οποία μετέχουν τα προαναφερόμενα πρόσωπα. Η παράβαση της διάταξης αυτής συνεπάγεται την έκπτωση των μελών του Δ.Σ. που έλαβαν την σχετική απόφαση. Η έκπτωση ενεργείται με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου.
Επιτρέπονται προσωρινές ταμειακές διευκολύνσεις προς την ένωση από μέλη του διοικητικού του συμβουλίου για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών.
Η ιδιότητα του μέλους του Δ.Σ. είναι τιμητική και άμισθη. Στα μέλη του Δ.Σ., όταν μετακινούνται εκτός του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους για προσφορά σημαντικής υπηρεσίας στην ένωση, επιτρέπεται να καταβάλλονται έξοδα κίνησης, διαμονής και διατροφής.

Άρθρο 14ο Συνεδριάσεις του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα αλλά και όποτε άλλοτε το θεωρήσει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση ή ηλεκτρονικό μήνυμα (όπου θα καθορίζουν τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν) τρία (3) από τα μέλη του Δ.Σ.
Στην περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει συνεδρίαση μέσα σε τρείς (3) μέρες από την υποβολή της αίτησης.
Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα, με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία, τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις του παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
Οι αποφάσεις του Δ.Σ. εγκρίνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του, υπογράφοντας «παρών» στο βιβλίο πρακτικών της συνεδρίασης.
Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. δύναται να καταγράφονται με οπτικοκουστικά μέσα.

Άρθρο 15ο Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ.
Όποιο μέλος του Δ.Σ. απουσιάζει αδικαιολόγητα από τέσσερις (4) συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις ή δικαιολογημένα από δέκα (10) τακτικές συνεδριάσεις θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί και αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα σύμβουλο.
Δεν επιτρέπεται να αντικατασταθούν από επιλαχόντες περισσότερα από τρία μέλη του Δ.Σ. Σε περίπτωση που μείνει κενή και τέταρτη θέση ή που δεν υπάρχουν επιλαχόντες για την κάλυψη των επιτρεπόμενων θέσεων του Δ.Σ. ο Πρόεδρος είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει μέσα σε σαράντα πέντε (45) μέρες έκτακτη Γ.Σ. με μοναδικό θέμα την συμπληρωματική εκλογή συμβούλων για την κάλυψη των κενών θέσεων του Δ.Σ.

Άρθρο 16ο Αρμοδιότητες του Δ.Σ.
Το Δ.Σ. διοικεί την ένωση, διαχειρίζεται την περιουσία της και την εκπροσωπεί δημόσια.
Ψηφίζει και υποβάλλει για έγκριση στην πρώτη τακτική Γ.Σ. τον απολογισμό και τον ισολογισμό της χρήσης που έληξε και τον προϋπολογισμό της επόμενης χρήσης και γενικά αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν σχέση με την πραγματοποίηση των σκοπών της ένωσης, εκτός από εκείνα για τα οποία αρμόδια είναι η Γ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ. έχουν κοινή ευθύνη για κάθε πράξη του, δεν ευθύνονται όμως για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση στην οποία απουσίαζαν ή ήταν παρόντα αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

Άρθρο 17ο Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί νομικά την ένωση στα δικαστήρια, αλλά και σε κάθε άλλη αρχή και σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο.
Σε συνεργασία με τον Γενικό Γραμματέα καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ. και φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού και την εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων οργάνων.
Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.
Υπογράφει μαζί με τον Γ. Γραμματέα κάθε έγγραφο της ένωσης και μάλιστα τα εντάλματα πληρωμών και τις εντολές προς τις τράπεζες για την ανάληψη χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών, που έχουν κατατεθεί στο όνομα της ένωσης.
Εφόσον η ενέργεια του Προέδρου συνεπάγεται και ανάληψη υποχρεώσεων από την ένωση, για να δεσμεύεται αυτός απαιτείται προηγούμενη σχετική απόφαση Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος, σε κάθε συνεδρίαση του Δ.Σ., το ενημερώνει για τις ενέργειες που έκανε και για εκείνες που προτίθεται να κάνει.

Άρθρο 18ο Αντιπρόεδρος
Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο. Εάν το ίδιο συμβαίνει και με τον Αντιπρόεδρο, τα καθήκοντά του εκτελεί ο σύμβουλος που ορίζεται από το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος μπορεί να εκχωρήσει στον Αντιπρόεδρο ορισμένες από τις αρμοδιότητές του, κάνοντας σχετική δήλωση που καταχωρείται στα πρακτικά, κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ.

Άρθρο 19ο Γενικός Γραμματέας
Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και το αρχείο της ένωσης, τηρεί την αλληλογραφία της ένωσης και το σχετικό πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, συντάσσει κάθε έγγραφο της ένωσης και το υποβάλλει κατόπιν στον Πρόεδρο για να το υπογράψει και να το σφραγίσει με την σφραγίδα της ένωσης.
Έχει από κοινού με τον Πρόεδρο τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στο παραπάνω άρθρο και γενικά υποχρεούται να φροντίζει για την επίλυση όλων των προβλημάτων των σχετικών με την φύση ειδικότερων καθηκόντων του.

Άρθρο 20ο Ταμίας
Ο Ταμίας εισπράττει όλες τις οικονομικές παροχές των μελών προς την ένωση, εκδίδοντας και υπογράφοντας τις σχετικές αποδείξεις, ενεργεί οποιαδήποτε πληρωμή με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση της δαπάνης από το Δ.Σ. και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
Συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον μηνιαίο απολογισμό του ταμείου. Σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό της ένωσης και τον προϋπολογισμό, τα οποία αφού εγκριθούν, τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων της ένωσης πέντε (5) μέρες τουλάχιστον πριν από την πρώτη τακτική Γ.Σ. όπου θα υποβληθούν για έγκριση.
Καταθέτει σε τράπεζα που ορίζεται από το Δ.Σ. τα διαθέσιμα χρηματικά ποσά της ένωσης, μπορεί όμως με απόφαση του Δ.Σ. να κρατάει στο ταμείο ένα ποσόν για τις επείγουσες ανάγκες της ένωσης. Οι αναλήψεις χρημάτων, χρεογράφων ή άλλων αξιών που έχουν κατατεθεί στο όνομα της ένωσης, πραγματοποιούνται από τον Ταμία, ύστερα από σχετική εντολή υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γ. Γραμματέα.
Ο Ταμίας υποχρεούται να φροντίζει για την επίλυση όλων των προβλημάτων των σχετικών με την φύση των ειδικότερων καθηκόντων του.
Ο Ταμίας οφείλει κάθε δύο (2) μήνες να ενημερώνει εγγράφως τα μέλη του Δ.Σ. για την ταμειακή κατάσταση της ένωσης.

Άρθρο 21ο Έμμισθος Υπάλληλος
Το Δ.Σ. μπορεί να προσλάβει έμμισθο υπάλληλο, αν οι ανάγκες της ένωσης το απαιτούν, καθορίζοντας συγχρόνως τα καθήκοντα και τις αποδοχές του.
Μέλος του Δ.Σ. δεν μπορεί να προσληφθεί ως υπάλληλος.

Άρθρο 22ο Εξελεγκτική Επιτροπή
Η Εξελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται για το ίδιο χρονικό διάστημα και με το ίδιο ή με τα ίδια ψηφοδέλτια, που εκλέγεται και το Δ.Σ. Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται θεωρούνται επιλαχόντες με αντίστοιχη προς την επιτυχία τους σειρά.
Η εξελεγκτική επιτροπή είναι υποχρεωμένη να ελέγχει κάθε χρόνο ή όποτε άλλοτε το κρίνει αναγκαίο την οικονομική διαχείριση της ένωσης. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να παρέχει σε αυτήν όλα τα στοιχεία που εκείνη θεωρεί απαραίτητα για να εκτελέσει το έργο της.
Μετά από κάθε έλεγχο η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να συντάσσει έκθεση, η οποία θα περιέχει τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις σχετικές παρατηρήσεις της. H έκθεση αυτή τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων της ένωσης ταυτόχρονα με τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ., πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την πρώτη τακτική Γ.Σ. στην οποία και θα διαβαστεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄Ε
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 23ο Γενικές Συνελεύσεις

Η Γενική Συνέλευση είναι το κυρίαρχο όργανο της ένωσης.
Οι γενικές συνελεύσεις είναι Τακτικές και Έκτακτες και συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της ένωσης με πρόσκληση που περιλαμβάνει την ημερομηνία, ώρα και τον τόπο της Γ.Σ. και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Η πρόσκληση τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων της ένωσης οκτώ (8) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της Γ.Σ.
Τα μέλη που έχουν εκπληρώσει τις μέχρι τη σύγκλιση της Γ.Σ. ταμειακές τους προς την ένωση υποχρεώσεις, μετέχουν σε αυτήν με πλήρη δικαιώματα (να συμμετέχουν στις συζητήσεις, να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται). Εξαιρούνται τα μέλη των άρθρων 6 και 15, τα οποία συμμετέχουν στις Γ.Σ. με τους περιορισμούς που θέτουν τα αντίστοιχα άρθρα.

Άρθρο 24ο Απαρτία των Γενικών Συνελεύσεων
Η Γ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκεται, με φυσική παρουσία ή διαδικτυακή, το 50% συν ένα των μελών που έχουν εκπληρώσει τις συνδρομές του και έχουν δικαίωμα εκλογής ως μέλη του Δ.Σ.
Ο έλεγχος της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο της ένωσης με βάση τους ενημερωμένους από τον Ταμία ονομαστικούς καταλόγους των μελών. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκτελεί καθήκοντα προέδρου της Γ.Σ. καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας, καθήκοντα Γ. Γραμματέα της Γ.Σ. Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία συγκαλείται την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας, από το καταστατικό - χωρίς άλλη ειδοποίηση - δεύτερη Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1 /4 των ταμειακά εντάξει μελών.
Σε περίπτωση εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης, τότε καθήκοντα Προέδρου και Γενικού Γραμματέα ορίζονται από την συνέλευση με την διαδικασία της ανάτασης των χεριών.

Άρθρο 25ο Προεδρείο των Γενικών Συνελεύσεων

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κηρύσσει την έναρξη και την λήξη της και κανονίζει τις συζητήσεις σύμφωνα με την σειρά θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Καταρτίζει κατάλογο ομιλητών για κάθε θέμα και δίνει τον λόγο με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτίσει, τηρώντας την σειρά προτεραιότητας. Είναι υποχρεωμένος να απαγορεύει κάθε ομιλία ή συζήτηση για θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και έχει δικαίωμα να αφαιρεί τον λόγο από τους ομιλητές που παρεκτρέπονται και να αποβάλει από την αίθουσα τα μέλη που με την συμπεριφορά τους εμποδίζουν τις εργασίες της Γ.Σ., ύστερα από σχετική απόφαση της Γ.Σ.
Καλεί την Γ.Σ. να ψηφίσει πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης ή σε όποιο άλλο θέμα προκύψει κατά την διάρκεια της συνέλευσης.
Ο Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά της Γ.Σ. που υπογράφονται από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Γ.Σ.

Άρθρο 26ο Αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων
Οι αποφάσεις των Γ.Σ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και έχουν δικαίωμα ψήφου, εκτός εάν γίνεται ψηφοφορία που το καταστατικό ή ο νόμος απαιτεί άλλη πλειοψηφία.
Η ψηφοφορία γίνεται είτε με ονομαστική κλήση είτε με ανάταση των χεριών. Μυστική ψηφοφορία γίνεται μόνο σε περίπτωση εκλογής μελών Δ.Σ. και Ε.Ε. και όταν η Γ.Σ. αποφασίζει σαν δευτεροβάθμιο όργανο σε περιπτώσεις ένστασης κατά της εγγραφής μέλους, ή τιμωρία μέλους με διαγραφή ή αποβολή.

Άρθρο 27ο Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις
Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις γίνονται δύο φορές τον χρόνο, κατά τους μήνες Μάρτιο και Οκτώβριο.
Στην πρώτη Τακτική Γ.Σ. (Μαρτίου) το Δ.Σ. λογοδοτεί για την δραστηριότητα της ένωσης στην διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Νοέμβριος – Μάρτιος). Διαβάζεται ο οικονομικός απολογισμός ολόκληρου του προηγούμενου χρόνου και η σχετική έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής και η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή όχι των πράξεων και της ετήσιας οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ. και την απαλλαγή από κάθε ευθύνη. Στη συνέχεια διαβάζεται και ψηφίζεται ο προϋπολογισμός της νέας περιόδου και συζητούνται τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ακολουθούν, κατά το άρθρο 29, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Στην δεύτερη Τακτική Γ.Σ. (Οκτωβρίου) το Δ.Σ. λογοδοτεί για την δραστηριότητα της ένωσης στη διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου (Απριλίου – Οκτωβρίου). Η λογοδοσία αυτή εννοείται ότι δεν αφορά την οικονομική διαχείριση της ένωσης, η οποία γίνεται άπαξ κατά την Γ.Σ. του Μαρτίου. Στη συνέχεια η Γ.Σ. αποφασίζει για την έγκριση ή όχι της λογοδοσίας του Δ.Σ. και ακολουθεί συζήτηση για τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση εκτάκτων θεμάτων (εκτός ημερησίας διάταξης) ο Πρόεδρος αποφασίζει αν θα συζητηθούν στην παρούσα συνέλευση ή χρειάζονται προετοιμασία έτσι ώστε να συζητηθούν πιθανά σε μία επόμενη.
Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη των Γ.Σ. οποιοδήποτε θέμα εφόσον το ζητήσουν με εγγραφή αίτησή τους, κατατεθειμένη στην γραμματεία της ένωσης μέχρι την 15η του μήνα Φεβρουαρίου προκειμένου για την πρώτη, και την 15η του μήνα Σεπτεμβρίου προκειμένου για την δεύτερη Τακτική Γ.Σ., μέλη που να αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το ένα δέκατο του συνολικού αριθμού των τότε υφιστάμενων μελών.
Οι δύο προηγούμενες διατάξεις δεν ισχύουν για τις έκτακτες Γ.Σ.

Άρθρο 28ο Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις
Οι Έκτακτες Γ.Σ. συγκαλούνται από τον Πρόεδρο της ένωσης, όταν αποφασίσει σχετικά το Δ.Σ. καθορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τους λόγους που καθιστούν απαραίτητη την σύγκλιση έκτακτης Γ.Σ.
Ο Πρόεδρος της ένωσης είναι υποχρεωμένος να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 15 μέρες από την λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. ή από την υποβολή της αίτησης των μελών.
Στις έκτακτες Γ.Σ. απαγορεύεται η συζήτηση θεμάτων που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.

Άρθρο 29ο Αρχαιρεσίες
Οι αρχαιρεσίες γίνονται:
α) εάν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, με πλειοψηφικό σύστημα.
β) εάν υπάρχουν περισσότερα, με το σύστημα της απλής αναλογικής.
Για να υπάρξει παραταξιακό ψηφοδέλτιο πρέπει να υποστηριχτεί από το 1/20 των ταμειακώς εντάξει μελών, νοουμένων ως αριθμός.
Οι υποψήφιοι ατομικά ή συγκροτούμενοι σε ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλλουν στην γραμματεία έγγραφες δηλώσεις υποψηφιότητας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την ημέρα των αρχαιρεσιών. Οι υποψήφιοι τοποθετούνται στον πίνακα ανακοινώσεων της ένωσης.
Αν δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) αλλά μόνο ατομικές υποψηφιότητες, οι αρχαιρεσίες γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα του μέλους της Ε.Ε. ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή, κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα, τοποθετώντας ένα σταυρό στο όνομα του ή των υποψηφίων που προτιμά να ψηφίσει. Μέχρι πέντε (5) υποψηφίους για τα μέλη του Δ.Σ. και μέχρι τρεις (3) για τα μέλη της Ε.Ε.
Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται οι πρώτοι που συμπληρώνουν τον αριθμό των πέντε (5) εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, και της Ε.Ε. οι τρεις πρώτοι, κατά σειρά επιτυχίας όπως καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσε καθένας από τους υποψήφιους.
Εάν υπάρχουν ιδιαίτερα ψηφοδέλτια (παρατάξεις) οι αρχαιρεσίες γίνονται με ψηφοδέλτια κατά παράταξη, ή ψηφοδέλτια ανεξάρτητων, στα οποία περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων των υποψηφίων, τόσο για το αξίωμα του μέλους του Δ.Σ. όσο και για το αξίωμα μέλους της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή, κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα μόνο ψηφοδέλτιο παράταξης ή ανεξάρτητου υποψηφίου και σε αυτό να ψηφίσει μέχρι πέντε (5) υποψήφιους για μέλη του Δ.Σ. και τρεις (3) για μέλη της Ε.Ε. τοποθετώντας ένα σταυρό προτίμησης υποψηφίου ή των υποψήφιων που προτιμά.
Κάθε παράταξη εκλέγει τόσους υποψήφιους για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. όσες φορές χωράει το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων της.
Το εκλογικό μέτρο βρίσκεται με την διαίρεση όλων των έγκυρων ψηφοδελτίων δια του αριθμού των εδρών του Δ.Σ. και της Ε.Ε. αντίστοιχα. Εάν υφίστανται κενές έδρες, αυτές τις καταλαμβάνουν οι παρατάξεις με τα μεγαλύτερα κατά σειρά υπόλοιπα. Ενδοπαραταξιακά η σειρά εκλογής καθορίζεται από τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που συγκέντρωσε ο κάθε υποψήφιος.
Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή, παρουσία των ισοψηφησάντων υποψηφίων ή των ισοψηφησάντων παρατάξεων.
Ανάλογα καθορίζονται οι θέσεις των επιλαχόντων κατά παράταξη και κατά υποψήφιο. Η Γ.Σ. καθορίζει τον χρόνο διάρκειας των αρχαιρεσιών και εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή που έχει την φροντίδα και την ευθύνη της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Η εφορευτική επιτροπή μπορεί να παρατείνει το χρόνο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών μέχρι και μια ώρα μετά την δύση του ηλίου.
Όταν τελειώσει η ψηφοφορία η εφορευτική επιτροπή κάνει την διαλογή των ψήφων, τηρώντας σχετικό πίνακα. Μετά την λήξη της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες κατά σειρά επιτυχίας, τόσο για το Δ.Σ. όσο και για την Ε.Ε. και καθορίζει τη σειρά των επιλαχόντων. Ύστερα η εφορευτική επιτροπή συντάσσει, υπογράφει και τοποθετεί στον πίνακα ανακοινώσεων πρακτικό αρχαιρεσιών και παραδίδει τα ψηφοδέλτια και το λοιπό εκλογικό υλικό στον μειοψηφήσαντα σύμβουλο, ο οποίος μετά την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, τα παραδίδει στον Γενικό Γραμματέα της ένωσης, που τα φυλάσσει στα αρχεία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΄ΣΤ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 30ο Τροποποίηση του καταστατικού και διάλυση της ένωσης

Για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση της ένωσης απαιτείται η σύγκλιση της Γ.Σ., η οποία είναι σε απαρτία αν παρευρίσκεται τουλάχιστον το ήμισυ των μελών.
Η απόφαση για την τροποποίηση ή την διάλυση πρέπει να συγκεντρώνει πλειοψηφία 3/4 των παρόντων μελών.
Εάν αποφασιστεί η διάλυση της ένωσης, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, μετά την εκκαθάριση, μεταβιβάζονται στην Ομοσπονδία που μετέχει η ένωση, εάν και εφόσον υφίσταται αυτή, ή ρευστοποιούνται και μοιράζονται ισόποσα σε όλα τα ταμειακώς ενήμερα μέλη.

Άρθρο 31ο Άλλα ζητήματα
Κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το καταστατικό αυτό και τους σχετικούς νόμους ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ένωσης και υπόκειται στην έγκριση της επόμενης Γ.Σ.
Για την εύρυθμη λειτουργία της ένωσης και των μελών αυτής, το Δ.Σ. δύναται να συντάξει εσωτερικό κανονισμό, η έγκριση του οποίου πραγματοποιείται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ.

Άρθρο 32ο Σφραγίδα
Η ένωση έχει την δική της σφραγίδα, σχήματος στρογγυλού, με την επωνυμία της και απεικόνιση σχετική με την υποβρύχια αλιεία με ελεύθερη κατάδυση.

Άρθρο 33ο Βιβλία
Η ένωση τηρεί υποχρεωτικά τα εξής Βιβλία: α) Μητρώου Μελών, β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων, γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου, δ) Εσόδων Εξόδων, ε) Περιουσιακών Στοιχείων, στ) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων. Τα Βιβλία, πριν από την χρήση τους, θεωρούνται από το Νομάρχη ή από άλλο εξουσιοδοτημένο όργανο της πολιτείας σύμφωνα με το νόμο.

Επιστροφή στο “🔱 Ε.Ε.Υ.Α. ΓΛΑΥΚΟΣ 🔱”